Ośrodek Kultury w Będzinie

Ośrodek Kultury w Będzinie

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” w Świętochłowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sow-swietochlowice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-31

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-29

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 Udogodnienia:

 • pełna obsługa strony możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki;
 • używane są tylko względne rozmiary czcionek kompatybilnych z ustawieniami opcji „rozmiar tekstu” w przeglądarkach graficznych;
 • wszystkie obrazki i grafiki prezentacyjne zawierają opisy alternatywne; złożone grafiki są opisywane w treści strony, tak aby ich znaczenie było jasne również dla osób, które nie mogą zobaczyć obrazów;
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 

Ułatwienia na stronie:

Strona BIP Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia posiada następujące ułatwienia:

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • wersję kontrastową
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dodatkowo na stronie dostępny jest pasek narzędzi dostępności (prawy górny róg) dzięki któremu można:

 • zwiększyć/zmniejszyć czcionkę
 • włączyć skalę szarości
 • włączyć wysoki kontrast
 • włączyć negatyw
 • włączyć jasne tło
 • włączyć podkreślenie linków
 • włączyć czytelność czcionki
 • wrócić do ustawień domyślnych

 Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie przeprowadzonej samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest: Katarzyna Michalak

adres e-mail: przystan@sow-swietochlowice.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 32 3452165.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 1. a) zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  b) zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  c) wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 1. a) dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  b) wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  c) wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania:

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący:
Adres: Kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” w Świętochłowicach 
E-mail: przystan@sow-swietochlowice.pl
Telefon: 32 3452165
Po wyczerpaniu wskazanej powyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Siedziba: Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań”, ul. Zubrzyckiego 36, 41 – 605 Świętochłowice

Miejsca parkingowe: przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność wejścia: na parter budynku można wjechać wózkiem, brak schodów, od wejścia na parterze budynku do korytarza oraz innych pomieszczeń na pierwszym piętrze prowadzą schody, na których można zamontować rampę wjazdową. Szerokość korytarza na pierwszym piętrze pozwala na swobodne poruszanie się wózkiem inwalidzkim.

Dostępność komunikacyjna budynku: budynek wyposażony jest w poręcz po jednej stronie przy wejściu na pierwsze piętro budynku. Pierwsze i ostatnie stopnie oznaczone są w sposób kontrastowy względem schodów (paskami antypoślizgowymi). W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. W zakresie skorzystania ze wsparcia podmiotu możliwa jest pomoc w wejściu do budynku. W budynku brak windy. Z tyłu budynku znajduje się drugie wyjście ewakuacyjne.

Dostosowania:

Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących:
- napisanie pisma i wysłanie na adres siedziby drogą pocztową lub drogą mailową na adres: przystan@sow-swietochlwoice.pl.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter budynku i udzielenia informacji. Przy wejściu do budynku znajduje się domofon oraz dzwonek przywołujący pracownika.

 Aplikacje mobilne:

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” w Świętochłowicach nie posiada aplikacji na urządzenia mobilne.

Inne informacje i oświadczenia:

W ramach możliwości finansowych oraz kadrowych zamierzamy osiągnąć większą dostępność. Obecnie wszystkie te obowiązki spoczywają na osobie Kierownika jednostki.

Jeszcze większa dostępność:

W najbliższym czasie zamierzamy osiągnąć większą dostępność.

Deklaracja poprawy dostępności:

Trwają prace nad zwiększeniem dostępności.