Ośrodek Kultury w Będzinie

Ośrodek Kultury w Będzinie

Nasza działalność

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej „Przystań” jest szczególnym rodzajem placówki pomocowej finansowanej z budżetu państwa.

Jej najważniejszym celem jest udzielenie pomocy osobom doznającym przemocy domowej, w tym zapewnienie schronienia. Ośrodek działa całodobowo, 7 dni w tygodniu, we wszystkie dni w roku, także w święta.

Zespół specjalistów w Ośrodku zapewnia pomoc oraz poradnictwo:

 • prawne,
 • psychologiczne,
 • pedagogiczne,
 • socjalne.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej „Przystań”, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej, świadczy usługi:

w zakresie interwencyjnym:

 • zapewnienie schronienia osobie doznającej przemocy domowej oraz dzieciom pozostającym pod jej opieką przez okres do trzech miesięcy z możliwością przedłużenia w przypadkach uzasadnionych sytuacją osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności wynikającą z konieczności zapewnienia jej bezpieczeństwa,
 • ochronę osoby doznającej przemocy domowej przed osobą stosującą przemoc domową,
 • udzielanie natychmiastowej wszechstronnej pomocy, w tym pomocy psychologicznej i prawnej,
 • rozpoznanie sytuacji osoby doznającej przemocy domowej i ocenę ryzyka w zakresie zagrożenia bezpieczeństwa tej osoby lub dzieci pozostających pod jej opieką;

w zakresie terapeutyczno-wspomagającym:

 • opracowanie diagnozy dotyczącej sytuacji osoby doznającej przemocy domowej przebywającej w ośrodku oraz dzieci pozostających pod jej opieką,
 • udzielanie osobie doznającej przemocy domowej wsparcia w formie specjalistycznego poradnictwa, w szczególności: prawnego, psychologicznego, socjalnego, medycznego,
 • prowadzenie grup wsparcia oraz grup terapeutycznych dla osób doznających przemocy domowej,
 • prowadzenie terapii indywidualnej ukierunkowanej na wsparcie osoby doznającej przemocy domowej oraz nabycie przez nią umiejętności ochrony przed osobą
 • ocenę sytuacji dzieci pozostających pod opieką osoby doznającej przemocy domowej,
 • udzielanie konsultacji wychowawczych osobom doznającym przemocy domowej przebywającym w ośrodku przez specjalistów zatrudnionych w ośrodku;

w zakresie potrzeb bytowych zapewnienie:

 • całodobowego okresowego pobytu,
 • wspólnego pomieszczenia do pobytu dziennego z miejscem zabaw dla dzieci i miejsca do nauki,
 • ogólnodostępnej łazienki
 • dostępu do pomieszczenia do prania i suszenia,
 • ogólnodostępnej kuchni
 • pomieszczenia do pracy indywidualnej z osobami doznającymi przemocy domowej,
 • wyżywienia, odzieży i obuwia, środków higieny osobistej i środków czystości.

Realizacja usług w zakresie terapeutyczno-wspomagającym świadczonych przez Ośrodek odbywa się w oparciu o indywidualny plan wsparcia opracowywany niezwłocznie po przyjęciu osoby na pobyt całodobowy.  

Pobyt w Ośrodku jest nieodpłatny i dobrowolny.

By zapewnić, jak najlepszą pomoc, adekwatną do sytuacji i potrzeb, osobie doznającej przemocy domowej, Ośrodek współpracuje z innymi instytucjami, które zajmują się przeciwdziałaniem przemocy domowej.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej „Przystań” w Świętochłowicach świadczy także usługi w formie bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego, prawnego, pedagogicznego, socjalnego) osobom doznającym przemocy domowej, które nie wymagają całodobowego schronienia.