Ośrodek Kultury w Będzinie

Ośrodek Kultury w Będzinie

Nasza działalność

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej „Przystań” jest szczególnym rodzajem placówki pomocowej finansowanej z budżetu państwa.

Jej najważniejszym celem jest udzielenie pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie, w tym zapewnienie schronienia.Ośrodek działa całodobowo, 7 dni w tygodniu, we wszystkie dni w roku, także w święta.

Zespół specjalistów w Ośrodku zapewnia pomoc oraz poradnictwo:

 • prawne,
 • psychologiczne,
 • pedagogiczne,
 • socjalne

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej "Przystań", zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, świadczy usługi:

 

w zakresie interwencyjnym:

 • zapewnia schronienie osobie doznającej przemocy w rodzinie oraz dzieciom pozostającym pod jej opieką, bez skierowania i bez względu na dochód, przez okres do trzech miesięcy z możliwością przedłużenia w przypadkach uzasadnionych sytuacją osoby doznającej przemocy w rodzinie,
 • ochrania pokrzywdzonych przemocą w rodzinie przed osobą stosującą przemoc,
 • udziela natychmiastowej pomocy psychologicznej i wsparcia,
 • rozpoznaje sytuację osoby doznającej przemocy w rodzinie i opracowuje plan pomocy,
 • wspiera w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej związanej z występowaniem przemocy w rodzinie,

 

w zakresie potrzeb bytowych zapewnia:

 • całodobowy pobyt w Hostelu w pokoju z niezbędnym wyposażeniem,
 • dostęp do wspólnego pomieszczenia do pobytu dziennego z miejscem do zabaw dla dzieci oraz z miejscem do nauki,
 • dostęp do łazienek,
 • dostęp do pomieszczenia do prania i suszenia,
 • dostęp do kuchni,
 • jeżeli dochód osoby doznającej przemocy w rodzinie nie przekracza aktualnie obowiązującego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, osobie doznającej przemocy zapewnia się wyżywienie, odzież, obuwie oraz środki higieny osobistej i środki czystości,

 

w zakresie terapeutyczno-wspomagającym:

 • opracowuje diagnozę rodziny oraz indywidualny planu pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie z uwzględnieniem: potrzeb, celów, metod i czasu pomocy,
 • udziela poradnictwa: psychologicznego, pedagogicznego, prawnego, socjalnego,
 • prowadzi grupy wsparcia lub grupy terapeutyczne dla osób doznających przemocy w rodzinie,
 • prowadzi konsultacje i terapię indywidualną ukierunkowaną na wsparcie osoby doznającej przemocy w rodzinie oraz nabycie umiejętności ochrony przed osobą stosującą przemoc w rodzinie,
 • udziela konsultacji wychowawczych
 • dokonuje oceny sytuacji dzieci, udziela im wsparcia lub pomocy psychologicznej, pedagogicznej i terapeutycznej) oraz prowadzi terapię indywidualną.

 

Pobyt w Ośrodku jest nieodpłatny i dobrowolny.

By zapewnić, jak najlepszą pomoc, adekwatną do sytuacji i potrzeb, osobie doznającej przemocy w rodzinie, Ośrodek współpracuje z innymi instytucjami, które zajmują się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz monitoruje sytuację osób, które przebywały w Ośrodku przez okres pół roku po jego opuszczeniu, z możliwością przedłużenia, jeśli jest to wskazane.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” w Świętochłowicach świadczy także usługi w formie bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego, prawnego, pedagogicznego, socjalnego) osobom doznającym przemocy w rodzinie, które nie wymagają całodobowego schronienia w hostelu.