Ośrodek Kultury w Będzinie

Ośrodek Kultury w Będzinie

Informacja dotycząca organizacji pracy

Informacja dotycząca organizacji pracy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” w Świętochłowicach.

COVID-19

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczanie COVID-19, innych chorób zakaŸnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z póżn. zm.) oraz w odniesieniu do Polecenia nr 27/2020 Wojewody śląskiego z dnia 14 marca 2020 r. w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaŸnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, mając na uwadze zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego osób korzystających ze schronienia i pracowników oraz w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” w świętochłowicach:

  • Ogranicza aktywność poza terenem placówki przez osoby w nim zamieszkujące, tylko do sytuacji tego wymagających.
  • W celu maksymalnego ograniczenia przebywania na terenie placówki osób na co dzień w niej niezamieszkujących, zawiesza wsparcie świadczone w formie ambulatoryjnej, w tym spotkania na terenie placówki: grupy wsparcia dla osób doznających przemocy, grup socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz grupy terapeutycznej dla rodziców.
  • W przypadkach konieczności zapewnienia wsparcia osobom nieprzebywającym w placówce,a wymagającym pilnej pomocy, np. w formie poradnictwa, o ile to możliwe prosi o zastąpienie kontaktu osobistego kontaktem telefonicznym lub drogą elektroniczną w formie: mailowej lub przy pomocy komunikatorów (skype, messenger). Dla zwiększenia komfortu naszych klientów uruchamiamy możliwość kontaktu ze specjalistą za pomocą wideokonferencji. Dzięki formie wideokonferencji możemy prowadzić terapię zarówno dorosłych, jak i dzieci, czy młodzieży
  • W przypadku konieczności udzielenia pilnej pomocy osobom niezamieszkującym w placówce – poradnictwo i konsultacje mają być wykonywane przez pracowników z zastosowaniem środków ochrony osobistej z zachowaniem wymaganego dystansu.
  • Wchodząca na teren Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” w Świętochłowicach osoba z zewnątrz zobowiązana jest do dezynfekcji rąk płynem umieszczonym w dozowniku łokciowym zawieszonym na ścianie oraz obowiązuje ją noszenie maseczki ochronnej.

 

Telefony do kontaktu:
Telefon 32 345 21 65, Telefon 509 398 668

Adres e–mail:
E-mail przystan@sow-swietochlowice.pl

Skype:
można nas wyszukać w programie za pomocą naszego loginu: SOW Przystań 


Zapraszamy do ustalania terminów konsultacji!

Powyższe obowiązuje do odwołania.